കരിപ്പൂർ എയർപോട്ടിൽ നിന്നും പ്രവാസികളുടെ യാത്രാസാധനങ്ങൾ മോഷണം പോയി

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*